Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

INFORMACE: Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 

1)    žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad (podatelna)

2)    žádost musí splňovat náležitosti dle § 14 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

3)    žádost je postoupena kompetentnímu pracovníkovi a ten posoudí obsah žádosti a postupuje dále podle podle odstavce 3 až odst. 5 § 14 zákona č.106/1999 Sb. o čemž pořídí záznam a informuje

     starostu obce

4)    Pokud je žádosti v plné míře vyhověno, kompetentní pracovník vyrozumí žadatele

5)    V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen z části, vydá o tom ve stanovené lhůtě

obecní úřad rozhodnutí, které má náležitosti podle zákona č.71/1967 Sb.

 

 

STÍŽNOSTI

 

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

 

ŽÁDOST

 

Žádost spadající do samostatné působnosti je odvolacím orgánem obec Zálužice.

V případě žádosti, spadající do přenesené působnosti je odvolacím orgánem město Žatec,

Náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec,

( o projednávání přestupků, o zabezpečení výkonu na úseku sociálně-právní ochrany dětí)

a jeho příslušný odvětvový referát.

 

 

LHŮTY PRO ODVOLÁNÍ

 

Lhůty se řídí §16 zákona č.106/1999 Sb. a správním řádem.

 

ÚSTNĚ PODANÉ INFORMACE na ústně podané žádosti, včetně podaných telekomunikačním zařízením, jsou bez poplatku

 

Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací


ROK 2001 – nebyla přijatá žádná žádost o poskytnutí informace
ROK 2000 – nebyla přijatá žádná žádost o poskytnutí informace